YETERLİLİKLER
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1-Yerel olduğu kadar, olaylara dünya ölçeğinden bakabilme; bir yabancı dili iyi anlama, konuşma ve yazma. 2-Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme yaklaşımını benimseme. 3-Sosyal sorunlar ve hizmetler, işçi ve işverenler arasındaki çalışma ilişkileri ile insan kaynakları yönetimi alanlarında nicel ve nitel araştırma yöntemlerini iyi bilme ve etik olarak kullanma. 4-İşsizlik, yoksulluk gibi sosyal sorunlar ile işgücü piyasası, istihdam, işçi-işveren ilişkileri ve sosyal güvenlik gibi çalışma yaşamına ilişkin ekonomik ve sosyal konuların birbirleriyle ilişkilerini anlama ve güncel gelişmeleri izleme5-İktisat, işletme, siyaset bilimi, sosyoloji ve hukuk başta olmak üzere çalışma ilişkileri, insan kaynakları yönetimi, sendikacılık ve toplu pazarlık ile sosyal politika ve gelirler politikası alanlarını içeren çok disiplinli bakış açısı kazanma. 6-Bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanma. İktisat1-Takım çalışması yapabilmek,2-Soyutlama, analiz ve eleştirel düşünme yeteneğini kazanmak,3-Mesleki açıdan yüksek etik standartlara sahip olmak,4-Karşılaşması öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni yaklaşımlar geliştirebilmek ve çözüm üretebilmek,5-İktisat biliminin, hukuk, sosyoloji, tarih gibi diğer sosyal bilimlerle olan etkileşimini kavramak,6-İktisat alanı ile ilgili olarak en az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmek,7-İktisat alanı ile ilgili olarak bilişim ve iletişim teknolojilerini iyi düzeyde kullanabilmek.8-Bölgesel ve küresel ölçekte karşılaşılan sorunları iktisadi analiz yöntemleriyle analiz edebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek,İşletme1-Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilme2-Yaşam boyu bilimsel sorgulama, öğrenme ve üretmeye eğilimli olma 3-Temel teorik altyapının yanında kendi bilim dalı ile ilgili gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde bir yabancı dili ve bilgisayarı başarılı ve etkin bir şekilde kullanır4-Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme5-İşletmeyi örgütsel ve yönetsel açıdan tanımlama; yerel, ulusal ve küresel boyutlarını kavrama6-İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme7-İşletme bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilme8-İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklayabilme9-Ekip çalışmalarına uyumlu olmak için bir araya gelerek tartışabilecekleri, araştırmalar yapabilecekleri ve kendilerini her şekilde doğru ifade edebilecekleri bir ortam oluşturulur ve bunun sonucunda akademik hayata veya iş dünyasındaki ortama uyum sağlar10-Davranışlarında etik kurallara uyabilme11-Bireysel inisiyatif alabilmekle beraber ekip ruhuna uygun davranışlar sergileme12-Bilimsel bilgiye ulaşma yollarını bilir, bilim ve teknolojideki en son gelişmeleri takip eder ve kendisini buna göre yetiştirir, kendine özgüveni olur; gelişmeye, düşünmeye, düşündüklerini paylaşmaya açık olarak yetişir, ülkesini sever ve korumak için çalışır ve bu sonuç programın başarısının somut göstergesi olur13-Analitik düşünerek analiz eden ve problemler karşısında kazandığı bilgiyle beceriyi uygulayabilme14-Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme Maliye1-Ulusal ve uluslararası ekonomi piyasalarındaki güncel değişimleri izler ve bunlardan hareketle gelecekteki maliye politikalarına dair öngörüde bulunabilir.2-Toplumsal dinamikleri iktisadî ve malî süreçlere hem girdi hem de sonuç olarak eklemleme ve yorumlama becerisine sahiptir ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açıktır.3-Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.4-Maliye alanında teorik yetkinliğin yanı sıra mevcut maliye sorunlarına çözüm üretme perspektifi kazanır.5-Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.6-İktisat ve özellikle maliye politikalarını belirleyen ekonomik verileri değerlendirir.7-Güncel mali konulara dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.8-Dünya ve Türkiye’deki vergi ve bütçe politikalarını inceleyebilecek birikime sahip olur.9-Bilgi teknolojilerini kullanarak alanında sahip olduğu temel bilgileri etkili biçimde yazılı ve sözlü olarak ilgililere aktarabilir.10-Alanı ile ilgili kendisine yüklenen iş ve ödevler için gerekli araştırma yapma, karşılaşılan sorunları çözme sorumluluk ve bilincine sahiptir.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1-Siyaset teorisi, toplum bilimi ve hukuk bilimleri alanında öğrendiği nesnel bilgilerinden faydalanarak, içinde yaşadığı veya gözlemlediği toplumun sorunların farkına varabilir, analiz edebilir ve çözüm önerileri sunabilir.2-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında teori, kavram, yaklaşım ve yöntemleri kavrar.3-Mesleki alanlarında paydaşlarla ilişki kurarak bireysel ve toplu olarak çalışma yetkinliklerine sahip olur ve uluslararası ilişkiler, şehircilik, sosyoloji ve hukuk alanlarında ortak projeler yürütebilir. 4-İnsan hakları, sosyal sorumluluk ve çevre koruma gibi evrensel değerler hakkında bilinçlenerek; katılım, yönetişim gibi güncel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur.5-Dünyada ve Türkiye’de siyasal sistemleri, devletlerin örgütlenmesini, kamu yönetimi yapılarını ve bunların nasıl çalıştıklarını öğrenir. 6-Çevresindeki ve alandaki olay ve olgulara eleştirel bakabilir, yenilikleri mevcut kamu yönetim örgütlenmesine ve alana nasıl uygulayabileceğini araştırıp, gerçekleştirir.7-Bölümün zengin müfredatı ile kamu ve özel sektörde farklı iş fırsatlarını değerlendirebilme becerisi kazanır.8-Bölümde kazandığı etkili okuma ve akademik yazı yazma becerisi ile akademik çalışmaları anlayabilecek yorumlayabilecek ve akademik çalışmalar yapabilecek yetkinliğe sahip olur.Uluslararası İlişkiler1-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.2-Uluslararası ilişkilerle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yeteneğine sahiptir.3-Uluslararası ilişkilerin klasik ve güncel kuramları, aralarındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlar ve değerlendirir.4-Uluslararası ilişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal bilimsel ve etik değerlere sahiptir.5-Uluslararası ilişkilere temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ait temel bilgilere sahiptir.6-Uluslararası ilişkilerde yapılar, aktörler ve rol oynayan çeşitli etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kurumsal tartışmaları yorumlar, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişimleri tespit eder.7-Uluslararası ilişkiler alanında kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.8-Uluslararası ilişkiler alanında edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanma yetkisine sahiptir.9-Uluslararası ilişkiler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.10-İkinci bir yabancı dili ora düzeyde bilir ve kullanır.11-Bölgesel ve küresel sorunları/konular tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.12-Bir yabancı dili kullanarak uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.13-Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinler arası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerileri geliştirir.Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ