2017-11-09

2017 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Mazereti 27 Kasım 2017-1 Aralık 2017 Tarihleri arasında Yapılacaktır2017 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Mazereti 27 Kasım 2017-1 Aralık 2017 Tarihleri arasında Yapılacaktır Sınav saati için ilgili dersin Öğretim Üyesi ile iletişime geçiniz.mazeret sınavı ile ilegili yönetmelik aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resmi Gazete Tarihi: 17.09.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28057

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar

 

Sınavlar

MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-17/8/2016-29804) (5)  

Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresi içerisinde yapılacak sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl/yılsonu sınavları, bütünleme sınavları, mazeret sınavları ile tek ders ile ek sınavlardır. Sınavlar; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Bir dersin her yarı yılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı, her yarıyılın başladığı günü otuz gün içinde Dekan veya Müdür tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde bir sınıfa ait en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak, ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık nedeniyle Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporları ilgili yönetim kurulunun onayına sunulur. Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslar arası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girer.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavları; sona eren yarıyıl/yıl içinde öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. Yarıyıl/yıl sonu sınav programları, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve dekanlık veya müdürlük tarafından, sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; derse kayıt olmak, derse devam etmek, uygulamalı derslerin uygulamalarında başarılı olmak ve gerekli diğer koşulları yerine getirmiş olmak gerekir.

(4) (Değişik:RG-13/7/2015-29415) Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girme hakkı kazanan, ancak bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz giremeyen öğrenciler ile girdiği halde başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları yarıyıl/yılsonu sınavlarından en az yedi gün sonra yapılır. Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(5) (Değişik:RG-17/8/2016-29804)(5) Mezun olması için staj dışında tek dersi kalan öğrencilerin daha sonraki dönemlere ait olan ve bu Yönetmelikte verilen sınav hakkını, bir yarıyılda bir defadan fazla olmamak koşulu ile daha önce kullanabilmelerine, ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilebilir. Bir öğrencinin tek ders sınavlarına girebilmesi için, ilgili dersi daha önce almış, devam şartını sağlamış ve derse son açıldığı dönemde kayıt yaptırmış olması gerekir. Tek ders sınavları için mazeret sınavları yapılmaz. Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.